Anine Fuglesang

Samfundet skal i højere grad støtte talenter

Anine Fuglesang
Samfundet skal i højere grad støtte talenter

Kulturminister Mette Bock lancerede i foråret en ny talentindsat, som skal støtte unge kunsttalenter i landets lokalmiljøer, men også i et internationalt perspektiv. Mette Bock fortæller her om tankerne bag denne indsats.

Hvad er formålet med talentindsatsen?

- Danmark har masser af unge talenter, som skal blive endnu bedre, hvis de fremover skal klare sig i den globale konkurrence om pladserne på de kunstneriske uddannelser, og når de skal skabe sig en karriere i Danmark og i udlandet. Det kan vi som samfund blive bedre til at støtte op om.

Hvad er det, du ser af mangler, siden du igangsætter en talentindsats?

- Med talentindsatsen sætter vi ind med nogle helt konkrete initiativer dér, hvor vi vurderer, at de kan gøre mest gavn: I den unge kunstners begyndende karriere og i de lokale talentmiljøer i hele landet. Vi etablerer både et karriereprogram og en ny talentkommuneordning. Vi skal gøre alt det, vi kan for at understøtte de unge generationer, så de kan omsætte deres talent til en levevej.

Vi har talt med Konservatoriernes Fællesråd, der mener, at talentindsatsen runger hult, når der samtidig mangler undervisningstimer på konservatorierne. Hvad mener du om det?

- På regeringens finanslovforslag har vi afsat midler til at styrke de kunstneriske uddannelser. Det drejer sig om 40 mio. kr., som afsættes i perioden 2019-2022. Talentindsatsen har fokus på at styrke den indsats, der går forud for en kunstnerisk videregående uddannelse, og det der ligger efter. Nemlig den tidlige talentindsats og de lokale talentmiljøer, som ofte er derfra eksempelvis musikkonservatorierne rekrutterer deres studerende, samt en karriereindsats som blandt andet henvender sig til de kunstneriske dimittender fra blandt andet musikkonservatorierne.

Både undervisere og studerende på konservatorierne giver udtryk for, at underviserne må undervise udover, hvad de lønnes for, således at de studerende ikke taber niveau ift. konkurrencer og andet. Er det ikke problematisk?

- Jeg har flere gange været i dialog med repræsentanter for de studerende på blandt andet musikkonservatorierne og har forståelse for, at de er bekymrede for besparelser på undervisningen. Jeg har dog fuld tiltro til, at musikkonservatoriernes ledelser kan håndtere de økonomiske prioriteringer på en faglig forsvarlig måde, så de ruster de studerende til det arbejdsliv, de uddannes til.

Statens Kunstfonds støtteordning Den Unge Elite har i 10 år uddelt en pulje penge til unge musikalske talenter. Ved den nye talentindsats skal ordningen udvides til at gælde seks kunstområder. Skal det forstås sådan, at de penge, der før udelukkende gik til musik, nu skal fordeles mellem flere kunstarter?

- Jeg er enig i, at det har været en succesfuld ordning, hvilket også er årsagen til, at vi udvider puljen til de øvrige kunstarter. Der er i forbindelse med talentindsatsen afsat 4 mio. kr. årligt på finansloven til karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite. Midlerne til Den Unge Elite kommer fra musikhandlingsplanen. Den nuværende musikhandlingsplan udløber med udgangen af 2018, og jeg kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget om tilskudsniveauet i 2019 og frem. Jeg kan dog bekræfte, at eventuelt kommende midler vil gå til ordningen Den Unge Kunstneriske Elite, som fordeles mellem flere kunstområder. Der er i forvejen bevilliget 4 mio. kr. årligt til denne ordning. Herudover kommer evt. yderligere midler fra den kommende musikhandlingsplan.

Hvordan stemmer det overens med ambitionerne om at styrke talentindsatsen, når man samtidig svækker en gruppe kunstneres mulighed for talentudvikling?

- Med det nye karriereprogram Den Unge Kunstneriske Elite styrker vi samlet set alle grupper af unge kunstnere, og det kan ikke på forhånd konkluderes, at der vil blive færre midler til talentudvikling inden for musikken. Det er Statens Kunstfond, der fordeler midlerne i Den Unge Kunstneriske Elite på baggrund af talent og potentiale hos de enkelte ansøgere.

Af Petrine Puper Jørgensen Foto Bjarke Ørsted